کنداکتومتر آزمایشگاهی

کنداکتومتر آزمایشگاهی که برای اندازه گیری هدایت الکتریکی مایعات استفاده می گردد ومعمولا به صورت قلمی و پرتابل ورومیزی ارائه می گردد.

Showing 1–10 of 17 results

تماس با ما: