دستگاه طیف سنج تبدیل فوریه FTIR

دستگاه طیف سنج تبدیل فوریه FTIR جهت اندازه گیری گروههای عاملی ترکیبات آلی بکار برده می شود.

نمایش یک نتیجه

تماس با ما: