آب مقطر گیری

آب مقطر گیری جهت تهیه آّب مقطر در آزمایشگاه بکار برده می شود.

نمایش یک نتیجه

تماس با ما: